‘Id Mubarak @ 1438/2017

17757297_1498474346861324_4588107353232947816_n

“There are among the narrations many that strongly encourage thanks and remembrance of God at festival times in order to prevent heedlessness from prevailing and deviation into the illicit. Then at such times this may transform the bounties of joy and happiness into thanks (shukr) and make the bounty continue and increase it. For thanks increase bounty and dispel heedlessness.”

– Badiuzzaman Said Nursi- from the Risala-i Nur Collection/The Flashes –

Alting er beruset…

Alting er beruset med vinen af kærlighed til Gud og tiltrækningen af denne kærlighed. Himmelske objekter og engle er berusede; himlene og Jorden er berusede; elementer og planter er berusede; og dyr, mennesker og alle andre væsener (er berusede).

– Bediüzzaman Said Nursi –

Pral ikke af dig selv

Anse ikke noget eller nogen anden end Gud, som så meget større end du selv, at de fortjener beundring eller tjenesteskab. Pral ikke af dig selv, sådan at du ser dig selv som større end andre. Ligesom skabninger er lige i at være fjern fra at blive tilbedt, således er de også lige ved, at de alle er skabt.

– Said Nursi –

Versene i Koranen

koranen

Versene i Koranen er som stjerner på himlen, hvorimellem der knytter sig synlige og usynlige reb og relationer. Det er som om, at hvert Koranvers har et øje, der kan se de fleste af versene, og et ansigt, der ser mod dem, sp det udrækker til dem de immaterielle tråde af relationer for at væve et klæde af mirakuløsitet eller ufattelighed. En enkelt surah kan indeholde hele Koranens “ocean”, hvori indholdes hele universet. Et enkelt vers kan indbefatte rigdommen i det vers. Det er som om, at hvert vers er små surah’er, og de fleste surah’er som en lille Koran. I virkeligheden er hele Koranen indeholdt i Surah al-Fatiha, som i sig selv er indeholdt i Basmala (Bismillah).

– Said Nursi –
– Oversættelsen på dansk er fra bogen “Islam Håndbogen” af Ismail Büyükcelebi –

Al-Qur’an

Al-Qur’an

Koranen er en evig oversættelse af universets store bog og den evigtvarende oversætter af de forskellige “sprog”, som skabelsens Guddommelige love og universets virkemåde er “skrevet på”; fortolkeren af den synlige, materielle verdens og den Usynlige verdens bøger; opdageren af de immaterielle skatte af de Guddommelige Navne, der er skjult på Jorden og i himlene; nøglen til de sandheder, der ligger under begivenhedernes linier; den usete verdens tunge i den synlige, materielle verden; den Barmhjertiges gavers skattekiste og den evige adressat for den Prisede, der kommer fra det Usete verden bag denne synlige verdens slør: den åndelige og intellektuelle islamiske verdens sol og fundament og plan; det hellige kort over det Hinsidiges verdener; forklaren, den klare fortolker, udtrykkelige bevis og tydlige oversætter af den Guddommelige “Essens”, Attributter, Navne og gerninger; underviseren og træner for menneskes verden og Islams vand og lys, der er den sande og største menneskehed, menneskehedens sande visdom og deres sande leder, der fører dem til lykke. Og for mennesker er den en bog om lov, bøn, visdom, tilbedelse og tjenerskab overfor Gud, befalinger og indbydelse, påkaldelse og en bog til reflektion. Det er en hellig bog, der indeholder bøger til alle menneskehedens åndelige behov samt en himmelsk bog, der ligesom et helligt bibliotek indeholder talrige “brochurer”, hvorfra alle helgenerne, de eminent sandfærdige og alle de rene og skelnede lærde har udfundet deres, der er særlige for hver af dem, og som oplyser hver af disse veje og modsvarer de behov, alle de med forskellige smag og temperamenter, som følger dem, har.

Koranen kom fra Guds Øverste Trone og opstod i Hans Største Navn og strømmede ud fra den mest omfattende rang i hvert Navn, og den er både Guds ord, hvad angår at Han er verdenernes Herre og Hans forordning med hensyn til, at Han har titlen af alle skabningernes Guddom; et kursus, i Skaberens navn, i alle himle og Jorden; en tale fra det absolutte Guddommelige Herredømmes perspektiv; en evig prædiken på vegne af den universelle Overophøjethed af den Prisede Ene; en fortegnelse over gaverne fra den Barmhjertige fra den altomfattende Barmhjertigheds synsvinkel; en samling af budskaber, hvoraf nogle begynder med et monogram; og en hellig bog der, idet den er nedsteget fra den omgivende cirkel af det Guddommelige største Navn, overvåger og inspicerer cirkelen, omgivet af “Guds Øverste Trone.”

Det er på grund af alt dette, at titlen “Guds Ord” er blevet givet, og altid vil være givet mest fortjent til Koranen. Efter Koranen kommer de Skrifter og Blade, der blev sendt til nogle andre Profeter. Vedrørende de andre talløse Guddommelige ord, er nogle af dem konservationer i form af inspirationer, der kommer som de særlige manifestationer af et særligt aspekt af Guddommelig Barmhjertighed, Overophøjethed og Herredømme under en særlig titel med særlig hensynstagen. Den inspiration, der kommer til engle, mennesker og dyr varierer stort med hensyn til deres universalitet eller egenart.

Koranen er en himmelsk bog, der indeholde de Skrifter, i sammendrag, der blev åbenbaret for andre Profeter på forskellige tider, indholdet af afhandlinger, alle helgener med forskelligartede temperamenter har lavet, og værkerne fra alle rene lærde, der hver følger en vej, særegen for ham; de seks sider som er lyse og absolut fri for tvivlens mørke og lunefulde tanker; hvis støttepunkt med sikkerheds er Guddommelig Åbenbaring og den Guddommelige evige Verden, hvis mål e manifesteret evig lyksalighed, og hvis inderside er manifest ren vejledning.

Og den er omgivet og støttet fra oven af troens lys, fra neden af bevis og tegn, fra højre ved hjertets og samvittighedens underkastelse og fra venstre ved brugen af fornuft og andre intellektuelle evner. Dens frugt er med absolut sikkerhed barmhjertigheden af den Mest Barmhjertige og Paradis; og den er blevet godtaget og fremmet af engle og talløse mennesker og jinn gennem århundrederne.

– Said Nursi –
– Oversættelsen på dansk er fra bogen “Islam Håndbogen” af Ismail Büyükcelebi –

Trofæen…

Troen på Gud er skabelsens højeste mål og mest sublime resultat, og den højeste grad af udmærkelse for menneskeheden er viden om Ham. Den meste strålende glæde og sødeste trofæ for jinn og menneskehed er kærlighed til Gud indeholdt i viden om Gud. Menneskeåndens reneste salighed og menneskehjertets største fryd er åndelig ekstase indeholdt i  kærligheden til Gud. Al sand glæde, ren fryd, søde erobringer og utildækkede nydelser rummes i viden om og kærligheden til Gud.

– Said Nursi –
– Oversættelsen på dansk er fra bogen “Islam Håndbogen” af Ismail Büyükcelebi –

Berig os med fattigdommen i forhold til Dig…

red-rose.jpg

Oh Gud, oplys vore hjerter med troens lys og Koranen. Berig os med fattigdommen i forhold til Dig. Foram os ikke med ligegyldighed overfor Dig. Vi har opgivet vor egen styrke og magt for Din skyld og har søgt tilflugt i Din Styrke og Magt, så regn os med blandt dem, der sætter sin lid til Dig. Overlad os ikke til os selv. Bevar os med Din Bevaring. Hav barmhjertighed med os og alle troende.

Skænk velsigenelser og fred til vor læremester Muhammad (sallallahu alayhi wa sallam), Din tjener og Profet, Din udvalgte og intime ven – Dit Kongeriges skønhed, Din skabnings fremmeste, midtpunktet for Din kærlighed og Din vejlednings sol, Dine bevisers tunge, Din Nådes legemliggørelse, Din skabelses lys, og den ædleste af Dine skabninger; Din Eetheds lampe midt i Dine skabningers mangfoldighed, den, der åbenbarer mysterierne i Din skabelse; herolden for Dit Herredømmes Kongerige; prædikanten for det, der behager Dig; udråberen af Dine Navnes Skatte; Dine tjeneres instruktør; fortolkeren af Dine tegn; dit Herredømmmes Skønheds spejl; cirklen og rækkevidden af bevidnelsen af Dig og at Du gør os til vidner; Din elskede og Brudbringer, som Du sendte som en barmhjertighed til verdnerne – til hans Familie og Ledsagere, hans medprofeter og Budbringere, Dine engle, der står nær, og Dine retledte tjenere.

Ameen, thumma ameen.

 – Fra bogen “Menneskehed, Tro og Islam” af Bediüzzaman Said Nursi –

Eksistensens grunde…

Alle ting eksistere af mange grunde og der strømmer talrige virkninger ud fra dem. Disse årsager og virkninger er ikke, som de vildledte formoder, blot relateret til denne verden og til menneskeheden; tværtimod relaterer de sig til disse tre kategerier:

  • Den første og mest ophøjede vedrører Skaberen: at fremlægge for Hans åsyn de overdådigt udsmykkede vidundere, Han har knytet til hver en ting, som var det til en militærparade, som Han er det Før-evige Vidne til. Den mest flygtige eksistens er vel nok at tiltrække sig Hans blik. Ja, selv muligheden for eksistens er tilstrækkeligt. Det formål bliver fuldt ud realiseret ved for eksempel skrøbelige væsener, der hurtigt går til grunde, og ved frø og kerner, hver især et mesterværk, som aldrig blomstrer, eller bærer frugt. Sådanne skabninger forbliver uberørte af forfængelighed og unyttighed. Formålet med alle ting er at erkende, gennem selve deres eksistens, deres Skabers Magts mirakler og være tegn på Hans håndværksmæssige kunnen og at vise dem frem for Hans blik.

  • Den anden kategori vedrører bevidste væsener. Hver ting er som en sandhedsbærende udsending, eller et artistisk digt, eller et viist ord fra den Majestætiske Skaber, tilbudt til engelene og jinn, menneskeheden og dyr, og begærer efter at blive “læst” af dem. Hver ting er en genstand for kontemplation og instruktion for hvert bevidst væsen, der iagttager den.

  • Den tredje kategori vedrører tingenes egne selv, og består af små virkninger som oplevelse af tilfredshed og glæde, af at holde fast med nogen grad af permanens og bekvemmelighed. Hvis vi kigger på funktionerne hos en styrmand, der er ansat på en kongelig yacht, ser vi at kun cirka 1 %  af disse funktioner rent faktisk vedrører styrmanden (fx. hans løn); de andre 99 % vedrører kongen, ejer yachten. Et lignende forhold gør sig gældende angående tingenes formål relateret til deres selver og verdslige eksistens og de, der er relateret til deres Skaber.

Udfra denne mangfoldighed af formål, kan vi forklare den endelige korrelation mellem Guddommelig Visdom og økonomi, såvel som Guddommelig Liberalitet og Gavmildhed (som i virkeligheden er ubegrænsede), på trods af at de synes at modsige hinanden. I tingenes individuelle formål dominerer liberalitet og gavmildhed, og Navnet den Mest Generøse manifesteres. For eksempel er frugter og korn hinsides afregning og manifesterer Navnet den Mest Generøse. Men i almene formål, tingene skabt for at tjene, manifestere Navnet den Viise. Man kan måske sige at et træ har ligeså mange årsager, som antallet af dets frugter. Disse årsager kan inddeles i de tre kategorier, vi lige har nævnt.

De almene formål demonstrerer en uendelig visdom og økonomi. Uendelig visdom og uendelig generøsitet arbejder således sammen, på trods af deres tilsyneladende modsætninger. For eksempel er et af formålene for at stille en hær på benene at bevare orden. De tropper, der er tilgængelige, er nok til at opfylde dette formål. Men hele hæren er måske knap nok tilstrækkelig til andre formål som at beskytte nationale grænser og tilbagevise fjender. Visdom og mangfoldighed hænger således sammen, ligesom formålet med en regerings eksistens aldrig står i modstrid med dens storslåethed.

– Fra bogen “Genopstandelse & det Hinsidige” af “Bediüzzaman Said Nursi –

Treatise on supplikation

Oh Medfølende Herre. Gennem den ædle Budbringers lære og den Viise Korans instruktioner har jeg forstået, at alle Guddommelige Bøger og Profeter, primært Koranen og den Din ædle Budbringer, bekræfter og bevidner at manifestationere af alle Dine Navne af Majestæt og Ynde, hvis eksemplariske udstrålinger bevidnes overalt i universet, vil fortsætte med at blive manifesteret i evighed på stadigt mere strålende måde; at Dine rigdomme og velsignelser, hvis barmhjertige manifestationer og arter kan iagttages i denne verden, vil vare ved på en mere brillant måde i den Evige Lysaligheds  Bolig; og at de, der er glade for dem og som i tilværelsen i denne flygtige verden erkender dem som glæde og søger dem i kærlighed, vil ledsages af dem evigt i det Hinsidige.

Desuden er alle Profeter, anført af Din ædle Budbringer, som stolede på deres hundreder af manifesterede mirakler og tydelige tegn på deres oprigtighed, såvel som de afgørende Guddommelige vers, de bragte, de er alle lærere for alle oplyste og lysende “ånder”; alle helgener, som er førere for alle oplyste “hjerter”; og alle sanfærdige og rene lærde, der er kilder, der inspirerer alle skarpe, oplyste intellekter – de giver menneskeheden de gode nyheder om evig glæde, og erklærer og bevidner med fast overbevisning, at der findes en Helvedes Ild til de vildledte og et Paradis til de sandt vejledte.

De gør dette på grundlag af de løfter og trusler, Du har gentaget på alle Himmelske Sider og i Dine Ukrænkelige Bøger; på alle Dine Ukrænkelige Attributter, såsom Magt, Barmhjertighed, Favorisering, Visdom, Majestæt og Nåde, som alle forlanger Genopstandelsen; på Din Majestæts værdighed og vælde og Dit Heredømmes suverænitet; samt på deres utallige visioner og iagttagelser, såvel som deres tro og overbevisninger i grader af sikkerhed, der stammer fra sand viden og direkte iagtagelse, der bibringer os sporene og virkningerne af det Hinsidige.

Oh Du Almægtige og Viise. Oh Du Barmhjertige, Medfølende. Oh Du Velgører, Sandfærdig i Hans Løfter! Oh Du Besidder af Stråleglans, Storhed og Majestæt, Altovervældende. Du er højt hævet over at forårsage at så mange af Dine oprigtige venner fremstår som løgnere, eller fremsætter løgnagtige udtalelser om så mange af Dine Navne og Attributter, eller tilbagevise og benægte realiteten af det, der kræves af Dit Herredømmes Suverænitet, eller nægte de utallige bønner og anråbelser om det Hinsidige fra Dine utællelige tjenere, som Du elsker, og som søger Din kærlighed i tro på Dig  og lydighed overfor Dig, eller støtter benægtelsen af Genopstandelsen, der fremføres af de vildledte, som fornærmer Din herlighed og Majestæt med dere oprørske vantro og deres modsigelser af Dine løfter og som overtræder Dit Herredømmes Majestæt.

Vi erklærer til det yderste transcendensen og ukrændeligheden i Din uendelige Retfærdighed, Skønhed og Barmhjertighed, såvel som at de er højt hævet ocer sådan grænseløs uretfærdighed og afskyelighed. Vi tror, at med al vor tros kraft, på virkeligheden og sandheden af det, der er blevet fortalt med den yderste sikkerhed af utallige troværdige Budbringere, alle Profeter, rene lærde samt helgener – alle er de Herolder for Din Suverænitet – om Din evige Barmhjertigheds skatte, rigdommene i Din Overflod, der skal afsløres i det evigtvarende rige, og underfulde, mirakuløse manifestationer af Dine Skønne Navne, der vil vise sig fuldt ud i Glædens Bolig. Deres antydninger er sande og rigtige,, og deres profeteren er sandfærdig. De lærer Dine tjenere, ved Din Befaling og i overensstemmelse med sandheden, at den største stråle, der kommer fra Navnet “Sandhed” – som er oprindelsen, solen og beskytteren af alle sandheder – er Genopstandelsens sublime sandhed. De tror på dette og underviser i det som sandhedens essens. Oh Herre, skænk os og vore brødre og søstre fuldkomment tro, for deres instruktions og undervisnings skyld, og at vi må få del i deres mellemkomst (forbøn).

Ameen, thumma ameen.

– Fra bogen “Genopstandelse & det Hinsidige” af “Bediüzzaman Said Nursi