12-Rabi-Ul-Awal-2013-wallpaper-11

He is Muhammad ibn Abdullah ibn ‘abd al Muttalib ibn Haashim ibn ‘Abd Manaf ibn Qusayy ibn kilab ibn Murrah ibn Lu’ayy ibn Ghaalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadr ibn Kinanah ibn Khuzaymah ibn Mudhrikah ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizaar ibn Ma’add ibn Adnan [salla Llahu ‘alayhi wa sallam].

He is Abu’l Qasim, the master of the descendants of Aadam ‘alayhi sallam.

Advertisements